మిర్చి తింటే అనేక రోగాలు దగ్గరికి రావుట... తెలుసా..!

 

మిరపకాయలకి.. ఆరోగ్యానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటీ..? పండు మిరపకాయల వల్ల ఆయుష్సు పెరుగుతుందట. వెర్మంట్ యూనివర్శిటీ పరిశోధనలో ఏం తేలింది..?

https://www.youtube.com/watch?v=fShjOnYEoKs