కొత్తబట్టలు వేసుకునేటప్పుడు ఇలా తప్పక చేయాలి..

 


More Vyasalu