తిరుప్పావై ఇరవై 23వ రోజు పాశురం

 

 

మారి మలై ముళఞ్జిల్ మన్నిక్కిడన్దుఱఙ్గుమ్
శీరియు శిఙ్గ మఱివిత్తు త్తీ విళిత్తు
వేరి మయిర్ పొఙ్గ వెప్పాడుమ్ పేర్ న్దు దఱి
మూరి నిమిర్ న్దు ముళఙ్గిప్పుఱప్పట్టు
పోదరు మాపోలే; నీ పూవైప్పూవణ్ణా! ఉన్
కోయిల్ నిన్ఱిఙ్గనే పోన్దరుళి, కోప్పుడైయ
శీరియ శిఙ్గాసనత్తిరున్దు, యామ్ వన్ద
కారియమారాయ్ న్దరుళే లో రెమ్బావాయ్.

 

 


More Tiruppavai