అంతకు మించిన సుఖం ఏముంది?

 

 

న స్వర్గే బ్రహ్మలోకే వా తత్సుఖం ప్రాప్యతే నరైః

యదార్తజంతునిర్వాణదానోత్థమితి మే మతిః


కష్టంలో ఉన్న జీవులని ఆదుకోవడంలో ఉన్న సుఖం సామాన్యమైనది కాదు. స్వర్గంలో కానీ, బ్రహ్మలోకంలో కానీ అంతకు సమానమైన సుఖం దొరకదంటే దొరకదు.

 


More Good Word Of The Day