మేలు చేసేదే నిజం

 

 

న తథ్యవచనం సత్యం నాతథ్యవచనం మృషా।

యద్భూతహిత మత్యంతం తత్సత్య మితరన్మృషా॥

కనిపించినదంతా చెప్పడం సత్యం కిందకి రాదు. ఊహామాత్రంగా తోచిన ప్రతిదీ అసత్యమూ కాదు. ప్రజలకు ఏది హితమో... అది సత్యం కిందకే వస్తుంది. ప్రజలకు కీడు చేసేది అసత్యంగానే భావించాలి.


More Good Word Of The Day