Home » Jokes » తింగరి మేనేజర్

Rating:             Avg Rating:       142 Ratings (Avg 3.02)

తింగరి మేనేజర్

తింగరి మేనేజర్

కష్టమర్: "ఏవండీ... మీ హోటల్లో మంచి గదులు ఉన్నాయా?"

మేనేజర్: "ఉన్నాయండీ"

కష్టమర్: "మంచి టిఫిన్, కాఫీ..."

మేనేజర్: "supply చేస్తాం సార్"

కష్టమర్:"భోజనం అదీ...."

మేనేజర్: "supply చేస్తాం సార్"

కష్టమర్: "కావాలంటే మందూ..."

మేనేజర్: "supply చేస్తాం సార్"

కష్టమర్: "వెరీ గుడ్... అయితే ఒక రూమివ్వండి."

రూమ్‍లో దోమలున్నాయా?

మేనేజర్: "లేవు సార్.... supply చేస్తాం సార్"